počítadlo.abz.cz
 
                            

29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrářské práce

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Organizace výuky:

Výuka probíhá podle učebního plánu „B“, tzn. že se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených mistrů jak v cukrářských dílnách, které jsou součástí školy,
tak  i na smluvních pracovištích mimo školu.

Naši žáci se zúčastňují také soutěží odborných dovedností mezi pražskými i mimopražskými učilišti,
kde získávají především praktické zkušenosti.

 

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání cukrářské práce získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

 • zná složení a vlastnosti základních druhů surovin, podmínky jejich skladování a jejich využití
  v cukrářské výrobě,
 • zná základní technologie přípravy těst, hmot, náplní a polev, tvarování výrobků, principy pečení
  a dohotovování cukrářských výrobků včetně zdobení a způsoby uchovávání hotových výrobků
  v závislosti na jejich trvanlivost,
 • má přehled o strojích a zařízeních používaných v cukrářské výrobě,
 • umí hospodárně využívat suroviny a energii,
 • zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména
  s osobní hygienou a sanitací pracovního prostředí,
 • umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti,
 • dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval,
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a je seznámen s protipožárním zařízením.

Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 • jednoduché práce dle návodu a pod vedením odborného mistra v cukrářské dílně - příprava surovin, vážení a měření, úprava cukru pro cukrářskou výrobu, příprava běžných druhů těst
  a hmot dle receptur, tvarování cukrářských výrobků, příprava náplní a polev, dohotovování
  a zdobení cukrářských výrobků, výroba zmrzlin, smetanových výrobků a DIA výrobků,
 • ovládá stříkání jednoduchých ozdob,
 • ovládá zdobení a modelování jednoduchých výrobků,
 • dovede obsluhovat stroje a zařízení cukrářského provozu,
 • používá vhodné pracovní oblečení,
 • volí vhodné pracovní nástroje a pomůcky,
 • udržuje své pracoviště v čistotě v souladu s hygienickými předpisy.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější práce spojené s cukrářskou výrobou.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Učební obor cukrářské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností. Absolventi se uplatní nejen v potravinářské výrobě, ale i při prodeji.