počítadlo.abz.cz
 
                            

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Obsluha ve stravovacích zařízeních

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Předpokladem pro zdárné vykonávání získané profese je velmi dobrý zdravotní stav a fyzická kondice.

Organizace výuky:

Střídá se teoretické vyučování s odborným výcvikem.

Výuka probíhá podle učebního plánu „B“, tzn., že se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá převážně na smluvních pracovištích mimo školu. Žáci pracují pod vedením zkušených mistrů a instruktorů v restauracích, jídelnách, hotelech. Naši žáci se zúčastňují také soutěží odborných dovedností mezi pražskými i mimopražskými učilišti, kde získávají především praktické zkušenosti. Po ukončení přípravy v oboru vzdělání Obsluha ve stravovacích zařízeních získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru v oblasti obsluhy a racionálního stravování hostů.

 

Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

  • ovládá obsluhu hostů v souladu s pravidly techniky obsluhy, používá vhodný inventář,
  • využívá matematické vědomosti při vyúčtování s hostem,
  • zná základní druhy surovin a potravin a základní technologie přípravy jídel a nápojů,
  • má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání pokrmů,
  • umí hospodárně využívat materiál a energii,
  • umí organizovat svoje pracoviště a spolupracovat v týmu,
  • orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,
  • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat samostatně obsluhu hostů.

Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor Obsluha ve stravovacích zařízeních připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností. Absolventi se uplatní zejména v zařízeních poskytujících stravovací služby.