počítadlo.abz.cz
 
                            

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Seznam předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Občanská výchova
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Rodinná a zdravotní výchova
 • Ruční práce
 • Příprava pokrmů
 • Praktická cvičení

 

Očekávané výstupy

Absolvent praktické školy:

 • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu,
 • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog, naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení,
 • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce,  respektuje práci vlastní i druhých,
 • rozvíjí své osobnostní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v základních mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského chování, kultivovaně vystupuje na veřejnosti i v soukromí,
 • rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky,
 • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví jiných, dovede se podílet na ochraně životního prostředí,
 • je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů
  a porušování lidských práv,
 • osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka, zná zásady bezpečnosti
  a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, chápe závažnost rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci,
 • je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností..

 

 Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Během školní docházky jsou žáci vedeni k samostatnosti a tím snadnějšímu zařazení a uplatnění v životě. V rámci svých možností a individuálních schopností se mohou uplatnit  přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve veřejném stravování, ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, případně v chráněných pracovištích.