počítadlo.abz.cz
 
                            

Povinné informace

Od 1.1.2017 došlo ke sloučení s OU Vyšehrad
Povinné informace na: www.ouvysehrad.cz

Zde uvedené informace jsou platné k 31.12.2016
1. Název


Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem hlavního města Prahy - schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.4/8 ze dne 17. 2. 2011, nabytí účinnosti dnem 1. 4. 2011. Hlavní účel a předmět činnosti je poskytovat vzdělání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.
 • Název organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125
 • Sídlo organizace: 182 00 Praha 8, Chabařovická 4/1125
 • Identifikační číslo organizace: 600 021 181

Zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku je k nahlédnutí v listinné podobě u statutárního orgánu a zástupce statutárního orgánu.

3. Organizační struktura

Statutární orgán – ředitelka školy
Zástupce statutárního orgánu – zástupce ředitelky školy
Zástupce ředitelky školy
Pedagogičtí pracovníci/Ekonomický úsek
Provozní zaměstnanci

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická 4/1125
182 00 Praha 8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Odborné učiliště a Praktická škola
Chabařovická 4/1125
182 00 Praha 8

Před návštěvou doporučujeme se předem ohlásit a domluvit na přesném termínu návštěvy.

4.3 Úřední hodiny
Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hodin, pátek 8:00 – 14:00 hodin

4.4 Telefonní čísla
 • telefon: 233 551 626, 233 542 942 - ústředna
 • telefon: 283 851 606, 604 110 456 – zástupkyně ředitelky
 • školní psycholog: 222 324 445

4.5 Čísla faxu
 • fax: 233 552 341

4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
 • e-mail: info@ouchabarovicka.cz

4.8 Datová schránka
--------------

5. Případné platby lze poukázat
 • 2003200007/6000, variabilní symbol bude sdělen po osobní konzultaci

6. IČ
 • 49 626 141

7. DIČ
 • CZ 49 626 141

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
 • Zřizovací listina
 • Doklad o jmenování ředitelky do funkce
 • Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.
 • Výroční zprávy o činnosti školy jsou k dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.
 • Školní řád je dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.
 • Klasifikační řád je dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.
 • Pracovní řády jsou k dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.
 • Řád pracoviště odborného výcviku je k dispozici v elektronické a tištěné podobě na sekretariátu školy.

8.2 Rozpočet
Rozpočet - údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok – k nahlédnutí u ekonomky školy a ve výroční zprávě.

9. Žádosti o informace

Pracovníci určení k poskytování informací
Ing. Jarmila Pecková, Bc. Marianna Kubušová, tel. 283 851 606, 604 110 456
e-mail: info@ouchabarovicka.cz

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně, či elektronicky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o poskytování informací se podávají:
písemně na adrese školy – Odborné učiliště a Praktická škola, Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8
elektronicky - info@ouchabarovicka.cz

11. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka střední školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
 • přeřazení žáka do vyššího ročníku (§17 odst. 3 školského zákona)
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu (§18 školského zákona)
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole (§59 a následující školského zákona)
 • přestup (§ 66 odst. 4 školského zákona)
 • změna oboru vzdělání (§66 odst. 3 školského zákona)
 • přerušení vzdělávání (§66 odst. 5 a 6 školského zákona)
 • opakování ročníku (§66 odst. 7 školského zákona)
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy (odst. 2 a 4 školského zákona)
 • uznání dosaženého vzdělání (§70 školského zákona)


Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení §81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

12. Formuláře

dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 13/2005 sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 47/2005 sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 73/2005 sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Přehled školských předpisů (odkaz na portál Vzdělávací služby)

14.2 Vybrané předpisy

Školní vzdělávací programy
15. Úhrada za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
           nejsou

16.2 Výhradní licence
           nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015