počítadlo.abz.cz
 
                            

29-51-E/02 Potravinářské práce - Pečivářské práce

Dvouletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Organizace výuky:

Výuka probíhá podle učebního plánu „B“, tzn. že se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.

Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách, kde žáci  pracují pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku.

 

Po ukončení přípravy ve školním vzdělávacím programu "Pečivářské práce" získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

 • zná složení a vlastnosti základních druhů surovin a pomocných látek, podmínky jejich skladování  a jejich využití v pekařské technologii,
 • zná základní technologie přípravy těst, náplní i polev pro různé druhy běžných i speciálních pekařských výrobků, jejich tvarování, princip pečení a způsoby uchovávání hotových pekařských výrobků s ohledem na jejich trvanlivost,
 • má přehled o strojích a zřízeních používaných v pekařské výrobě,
 • umí hospodárně využívat suroviny a energii,
 • zná a dodržuje základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostředí,
 • umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti a spolupracovat v rámci pracovního  kolektivu,
 • dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s výkonem prací v potravinářství, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

 

Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s právními předpisy a ostatními předpisy, které se týkají ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 • jednoduché práce dle návodů a pod vedením učitele odborného výcviku - příprava surovin, vážení, úprava základních surovin a pomocných látek, základní práce při přípravě těst pro běžné druhy pečiva, chleba a ostatní pekařské výrobky, navažování, mísení, dělení, tvarování běžných pekařských výrobků včetně plnění a zdobení, ukládání chleba do ošatek, práce při přípravě náplní pro slané i sladké pekařské výrobky i při přípravě výrobků racionální výživy,
 • zná a ovládá různé způsoby balení hotových výrobků a ošetřování výrobků před expedicí,
 • zná podmínky skladování a způsoby uchovávání pekařských výrobků,
 • dovede pod dozorem obsluhovat stroje a strojní zařízení,
 • používá vhodné pracovní oblečení,
 • volí vhodné pracovní nástroje a pomůcky,
 • udržuje své pracoviště v čistotě v souladu s hygienickými předpisy,

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat jednodušší práce spojené s pekařskou výrobou.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Školní vzdělávací program "Pečivářské práce" připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností rámcovým vzdělávacím programem "Potravinářské práce". Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě a případně i prodeji potravinářských výrobků.